રોનલના વિચારો

તો થઇ જાય થોડો અલ્પાહાર, જો મુજ સમો હોય વિચારો પીરસનાર….

મારી પહેલી પોસ્ટ

બહુ દિવસથી વિચારતો હતો કે બ્લોગ ખોલુ આજે ખોલી દીધો.

– રોનલ કનોજીયા

Advertisements

મે 31, 2010 Posted by | પબ્લિક ડાયરી | 2 ટિપ્પણીઓ